Custom Camp

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

              

Koop en verkoop.

Artikel 1. De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is dertig dagen geldig.

Artikel 2. De overeenkomst

De overeenkomst dient schriftelijk dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de verkoper te worden verstrekt.

Artikel 3. De inhoud van de overeenkomst

In de schriftelijke of elektronische overeenkomst worden in ieder geval opgenomen;

       Type bus

       Kenteken

       Specificatie van de gewenste inbouw

       Prijs van de inbouw

       Vermoedelijke leveringsdatum

       De wijze van betaling

Artikel 4. Prijswijzigingen/stijgingen

Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswegen worden zowel in de vast als in de niet vast overeengekomen prijs te allen tijden doorberekend.

Artikel 5. De overschrijding van de leveringstermijn

In de overeenkomst wordt een vermoedelijke leveringsdatum vermeld. Verkoper heeft het recht deze leveringsdatum te overschrijden. Overschrijding van de leveringsdatum gebeurt altijd in overleg met koper.  

Artikel 6. Annulering

De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden binnen 14 dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst. Indien er reeds artikelen besteld zijn ten behoeven van de inbouw, zullen deze moeten worden afgenomen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De in te bouwen bus of andere zaak blijft eigendom van de verkoper, zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.

Artikel 8. Prijsopgave en termijn

De koper kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de koper en verkoper een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de verkoper contact met de koper op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.

Artikel 9. Retentierecht

De verkoper kan het retentierecht uitoefenen op de caravan of kampeerauto indien en voor zolang als de verkoper de kosten van de werkzaamheden aan de caravan of kampeerauto niet of niet in zijn geheel voldoet; de koper de kosten van eerdere door de verkoper verrichte werkzaamheden aan dezelfde caravan of kampeerauto niet of niet in zijn geheel voldoet.

Artikel 10. Garantie

Op alle door verkoper geleverde materialen geldt 1 jaar fabrieksgarantie. Bij de verkoop van een reeds gebouwde camper is de garantie alleen van toepassing op de camper inbouw en niet op de motorische en technische onderdelen van de bus zelf. Eventuele garanties zijn in overleg met de garage waar de bus is gekocht.

De garantie vervalt indien koper niet spoedig na het constateren van de gebreken verkoper in kennis stelt.

De garantie vervalt indien verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen.

Garantiewerkzaamheden die niet door verkoper zelf worden uitgevoerd worden niet vergoed mits schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 11. Schade en onvolkomenheden

Bij eventuele schade of onvolkomenheden veroorzaakt door verkoper zal verkoper deze te allen tijde verhelpen.

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade of onvolkomenheden aan de bus, camper of caravan welke niet door verkoper is veroorzaakt, maar achteraf door verkoper wordt geconstateerd. Verkoper en koper zullen voor aanvang van de inbouw of werkzaamheden de bus inspecteren om misverstanden te voorkomen.

Verkoper is niet aansprakelijk voor reeds verrichte werkzaamheden door koper en kan geen garantie verlenen indien koper in samenwerking met verkoper een zaak of dienst levert.

Artikel 12. Betaling

Betaling geschiedt bij aflevering van zaken, respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten. Verkoper heeft het recht een aanbetaling te vragen van 30% en eventueel een tweede termijn van 40%. Zodra een project is afgerond dient het resterende bedrag voldaan te worden. Zaken of verrichte diensten blijven tot volledige betaling in eigendom van verkoper.

Indien na 4 weken zaak of dienst niet is afgenomen dan is verkoper gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, zulks te rekenen één maand na het overeengekomen moment van oplevering. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Indien de koper in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is verkoper gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen.

Indien na uitvoering van de verkoper opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de koper het betreffende object niet binnen 4 weken na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is verkoper gerechtigd om stallingskosten in rekening te brengen.  

 

Artikel 13. Keuring RDW en BPM aangifte
Verkoper is niet aansprakelijk voor het (achteraf) afkeuren van een kampeerauto indien deze voldoet aan de volgende inrichtingseisen van de Belastingdienst en RDW te weten;

       Stahoogte van minimaal 1m70 op een ruimte van minimaal 90 cm bij 1 meter

       Slaapplaats voor 2 personen

       Keukenblok met watervoorziening en kooktoestel

       Tafel

       2 zitplaatsen (mogen draaibare stoelen zijn)

Artikel 14. Aanpassingen/wijzigingen
Verkoper heeft het recht aanpassingen of wijzigingen door te voeren indien een opdracht niet geheel conform overeenkomst uitgevoerd kan worden. Bij meerkosten gaat dit in overleg met koper.

Koper geeft schriftelijk aan waar elektrapunten als contacten en schakelaars komen.

Artikel 15. Hefdaken

Verkoper geeft fabrieksgarantie op de geleverde hefdaken. Ook wordt garantie gegeven op het montage- en kitwerk. Er wordt geen garantie verleend op het tentdoek mits de schade aan het doek niet veroorzaakt is door loslaten van de kitafwerking. 

Artikel 16. Betreden werkplaats

Koper betreedt de werkplaats geheel op eigen risico. Verkoper is in geen enkel geval verantwoordelijk voor eventueel letsel wat opgelopen kan worden in de werkplaats.

Artikel 17. In te bouwen bus

Indien een door koper geleverde bus niet aan de wettelijke maten blijkt te voldoen, kan verkoper nooit aansprakelijk worden gesteld. Het gaat hier om de technischemaatvoering van de bus zelf, vastgesteld volgens de

eisen van de Belastingdienst.Verkoper adviseert uitsluitend bij aankoop van een bus. Koper is zelf verantwoordelijk voor de gekozen bus.

Voorwaarden geldig sinds januari 2012

CustomCamp

Van Lennepstraat 38

7551 AS  Hengelo

www.customcamp.nl

074-2420065

 

BTW: NL851104290B01

KvK: 53988191

Rabobank: NL12RABO167192434

Actueel

Copyright © 2018 CustomCamp | sitemap | online partner: web & co